loader

Kiralama Koşulları

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme bir taraftan Ümit Mah. Osmanağa Konakları 2494/2 Sokak No:8 Ümitköy/Ankara adresinde mukim Ayder Turizm Tic. Ltd. Şti. (iş bu sözleşmede bundan sonra AYDER olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………………………………………………………………………….. adresinde mukim …………………………………T.C./V.N.lu ………………………………………………………………..................(iş bu sözleşmede bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) arasında akt ve imza altına alınmıştır.

KİRACI iş bu sözleşmeyi imzalamakla şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılır. Kiracının iş bu sözleşme için beyan ettiği adreste değişiklik olması halinde derhal yazılı olarak AYDER’e bildirmesi gerekmekte olup, bildirilmediği takdirde bu adrese veya en son bildirilen adrese yapılacak tüm tebligatlar bila tebliğ dönse bile geçerli sayılacak ve yasal tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞME GENEL ŞARTLARI

2.1. AYDER sözleşmeye konu aracı, belirlenen tarihlerde ve aşağıda belirlenen şartlarda kullanılmak üzere kiracıya kiralamıştır.

2.2. Kiracı teslim tutanağında belirtilen durumlar hariç, aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda, yedek lastiği, avadanlıkları ve araca ait tüm belgeleri ile birlikte teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.

2.3. Kiracı kiraladığı araç ile ilgili navigasyon, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bunlara ilişkin ilave ücretleri ödemekle yükümlüdür.

2.3. Aracın Kullanımı;

 1. a) Araç 22 yaş ve üzeri aracın durumuna göre en az 2 veya 3 yıllık sürücü belgesine sahip, kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Bunun dışındaki kişilerin aracı kullanması kesinlikle yasaktır. Bu kurala uyulmadığı takdirde araca ilişkin tüm sigortalar (mevcut ve/veya Kiracı tarafından ilave paket olarak alınan) yok sayılır ve meydana gelebilecek tüm hasar ve zararlar kiracı tarafından ödenir.
 2. b) Kiracı ek sürücü olarak bildirdiği kişinin sözleşmenin tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan kiracı ve araç sürücüsü müştereken ve müteselsilen sorumludur.
 3. c) Kiracı ve/veya kira sözleşmesi imzalanır iken bildirdiği ek sürücü araçları korumak ve özenli kullanmakla yükümlüdür. Araçlarda kullanıcı hatası ile meydana gelebilecek aşağıdaki örnekler gibi arızalarda masrafları karşılamak kiracıya aittir.

           - Hararet yapan aracı kullanmaya / çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora zarar verilmesi,

         -Yağ kartelinin delinmesi sonucunda aracı kullanmaya / çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora   zarar verilmesi,

           - Havası inmiş lastik üzerinde giderek, lastik, jant ve diğer aksama zarar verilmesi,

           - Kar zincirinin yanlış kullanımı sonucunda araca zarar verilmesi,

          - Aracın altının kaza dışı sebeple vurulması ve buna bağlı zararlar.

 

      ç) Kiracı ve/veya kira sözleşmesi imzalanır iken bildirdiği ek sürürcü, aracı marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına  uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı v.s. gibi) ve aracı amaçları dışında taşıma kapasitelerinin üzerinde, teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kısaca olağandışı, kullanamaz ve kullanılmasına müsaade edemez. Aksi halde meydana gelecek tüm  zararlar kiracı tarafından karşılanacaktır.

 

 1. d) Kiracı bu sözleşme ile kiraladığı araçları hiçbir şekilde kiraya ve/veya para karşılığı veya bedelsiz bir başkasına kiralayamaz, satamaz, ödünç kullandıramaz ya da bunları yapma eylemine giremez. Aksi durumun tespiti halinde AYDER’in hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca aracın başka bir kişiye kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, AYDER’in ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai şart talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, AYDER’in en az araç değeri kadar bir bedeli, cezai şart olarak talep ve tehsil etme hakkı saklı olacaktır. Kirac, AYDER’in bu tür taleplerini nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

 

 1. e) Kiracının kullandığı araç için kiralama süresi boyunca günlük 300 km ve toplamda aylık 4000 km kullanım sınırı vardır. Ay içerisinde kullanılmayan km bir sonraki aya devretmez. Kiracı’nın bu kullanım sınırını aştığı her 1 km için 1,50 TL KDV dahil aşım bedeli ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. f) AYDER, aracın üretimini yapmadığından aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 1. g) Katma Değer Vergisinde meydana gelecek değişiklikler ile daha sonra ortaya çıkabilecek ve kiracının sorumluluğunda olan vergi, resim ve harçlar, araç kiralama bedeline aynen yansıtılacaktır.

 

 1. h) Kiracı, araçların kullanımından doğan her türlü akaryakıt, otoyol, köprü geçiş vb. ücretler ile kullanıcıdan kaynaklanan tüm trafik cezalarını ve araçların kiralama süresi bittikten sonra kiralama süresince oluşmuş ve tebliğ edilmesi geciken cezaları da derhal ödemeyi kabul eder. Otoyol, köprü vb. geçiş ücretlerinin araçtaki HGS etiketlerine AYDER tarafından yüklenen tutarla üzerinden ödenmesi halinde ödenen bedel kiracıya %2 hizmet bedeli +%18 KDV tutarı eklenerek kiracıya yansıtılacak ve kiracı tarafından ödenecektir.

        

          I)Kiralanan aracın yakıt durumu teslim anında taraflarca imzalanan teslim tutanağında gösterilecektir. AYDER tarafından yakıt durumu dolu depo olarak veya yakıtı belli bir seviyede  kiracıya teslim edilmişse, kiracı tarafından aynı şekilde dolu depo olarak veya teslim aldığı seviyede yakıt ile AYDER’e iade edilecektir aksi durumda eksik teslim edilen yakıtın bedelinin üzerine eklenecek bedelin %30’u tutarındaki hizmet bedeli +KDV’si ile birlikte kiracıdan tahsil edilecektir.

 

 

2.4. Sigorta ve Güvenceler;

 1. a) Kiracı tarafından kiralanan araç AYDER tarafından yaptırılan trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Sigorta poliçeleri kapsamı dışında kalan taleplerin tüm sorumluluğu KİRACI’ya aittir.

 

 1. b) Kiracı, kiraladığı araçtan dolayı üçüncü kişilere karşı trafik sigortası kapsamı dışındaki idari, hukuki, cezai, maddi ve manevi sorumlulukları kabul eder. Kiracı kiralanan aracın sürücüsünün ve/veya kiralanan araç içerisindekilerin kaza sonucu yaralanması, ölümü veya maluliyeti ile maddi zarara uğraması durumunda sigorta poliçeleri kapsamı dışında kalan maddi ve manevi zararlar dahil tüm zararlardan sorumlu olduğunu  kabul ve beyan eder.

 

 1. c) Aşağıda belirtilen durumlar sigorta kapsamına girmemektedir ve masrafları karşılamak kiracıya aittir.

         -Kazaya bağlı olmaksızın oluşan lastik yarılması, jantta oluşan hasarlar

           -Jant kapağı ve stepne çalınması

           -Ruhsat, plaka, yangın söndürücü gibi ekipmanların zarar görmesi

 

 1. d) Kiracı ekstra ücret ödeyerek mini hasar sigortası yaptırabilir. Bu durumda 3.000,00 TL’ye kadar araçta oluşan maddi zararları müşteri yazılı beyanı ile polis raporu olmaksızın teminat kapsamına alabilir. Kiracı mini hasar sigortası yaptırmamış ise 3.000,00 TL’ye kadar olan hasar ve zararlar sigorta teminatı dışında olup kiracı tarafından AYDER’e ödenecektir.

 

2.5. Hasar Yönetimi

 1. a) Maddi hasarlı kazalar ile çift taraflı veya tek taraflı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklini kazaya karışan taraftların uzlaşarak tutacakları tutanaklar ve/veya polis ve/veya jandarma tutanakları ile belgelemek zorundadır. Kiracı tarafından olaya karışan diğer araçların sürücülerinin sürücü belge, ruhsat, zorunlu trafik sigortalarını sağlayan poliçe fotokopileri ve olay yeri fotoğrafları temin edilerek AYDER’e teslim edilir. Kiracının ve/veya kiralama sözleşmesinde beyan ettiği ek sürücünün gerçeğe aykırı, hatalı veya eksik tutanak düzenlediğinin tespiti halinde, kiracı AYDER’in ve/veya ilgili sigorta firması veya 3. şahsın uğradığı tüm zararları misli ile birlikte karşılamayı taahhüt eder.
 2. b) Aşağıdaki hallerde ise ilgili yasa ve sözleşme hükümleri gereği Trafik Polisi ve/veya Jandarma dan trafik kazası tespit tutanağı alınması zorunludur.

- Çift taraflı kazalarda kaza yapan tarafların anlaşamadığı durumlar,

         -Sürücü belgesiz  Motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile Motorlu araç kullanılıyorsa,

         -Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

-Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

- Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması halinde,

-Kamu kurumlarına ait eşyalarda ve/veya mallarda  zarar meydana gelirse,

-Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara ve/veya mallara  zarar gelirse,

-Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasınının bulunmaması halinde,

-Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa,

-Tek taraflı olarak kaza yapılması ile araçta ve/veya şahıslarda zarar meydana gelmesi halinde.

 

 1. c) Kiracı ve/veya ek sürücü, Kaza tespit tutanağının Trafik Polisi ve/veya kolluk güçlerince düzenlenmesi durumlarında  aşağıdaki kurallara uyacaktır.

-Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma  merkezine başvurarak  kaza tespit tutanağı ile birlikte kaza raporu ve alkol raporunun  alınması,

-Araç ve / veya araçların fotoğraflarının çektirilmesi,

Olaya karışan diğer araçların sürücülerinin sürücü belgesi, ruhsat, zorunlu trafik sigortalarının poliçe fotokopilerinin temin edilmesi,

-Yukarıda belirtilen kaza ile ilgili  evrakların engeç 2 (iki) gün içerisinde AYDER’e teslimi.

         -Ruhsat kaybolması veya çalınması durumunda yenisinin çıkartılması için polis tutanağı alınması ve AYDER’e elden teslim edilmesi.

 

         ç) Kiracı , kaza evraklarının ve trafik tutanaklarının temini ve AYDER’e teslim edilmemesinden ve/veya gerçeğe aykırı olarak tutulmasından ötürü sigorta poliçesi ve diğer teminatlardan istifade edemeyeceğini ve doğacak maddi, manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılayacağını peşinen  kabul eder.

 

 1. d) Aşağıda belirtilen hallerde kiralanan aracın zarar görmesi durumunda kiralanan araca ait hasar sorumluluğu ve buna ilişkin giderleri karşılamak kiracıya aittir.

-Taşıtın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

-Taşıtın uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan  miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

-Taşıtın kiracının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından el konulması, kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

-Sigorta poliçeleri genel şartları gereğince sigorta ve hasar teminat kapsamı dışında kalan durumlar ile, sigorta şirketlerinin tazmini kabul etmediği durumlar,

-Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar ile, sigorta poliçeleri genel şartlarında belirtilen diğer “Teminat  dışı  zararlar” ın ortaya çıkması durumunda,           

-Kiracı’nın kendisi ve/veya sözleşme imzalanır iken  ek sürücü olarak beyan ettiği şahsı dışındaki şahıslar tarafından kaza yapılması ve araca hasar verilmesi halinde,

         -Aracın anahtarının kullanıcı tarafından kaybedildiği durumların Ayder’e bildirilmemesi halinde.

 1. e) Kiracı’nın ya da sözleşme imzalanır iken ek sürücü olarak beyan ettiği şahsın aracın anahtarını araç üzerinde bırakması, aracın anahtarını çaldırması sözleşmede yahut daha sonraki safhalarda taraflarca araç sürücüsü olarak belirlenen şahıslar haricinde 3. Bir kişiye anahtarını vermesi vb. durumlar neticesinde aracın kiracının elinden çıkması, hırsızlık olarak değerlendirilmeyip aracın “0” sıfır km bedeli derhal ve defaten kiracı tarafından karşılanacaktır.

 

 1. f) Kiracı, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza durumunda sigorta şartlarının geçerli olabilmesi için AYDER Destek Hattı’na bilgi verecek ve bu sözleşmede belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirecektir.

 

 1. g) Hatalı ve kalitesiz yakıt kullanımı: Araçlarda kullanılan yakıt markası kiracının insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ile kiracı muhatap ve sorumlu olacaktır. Kiracı, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, kiracıya ayrıca fatura edilir.

 

2.6. Hırsızlık ve Çalınma:

 1. a) Aracın Hırsızlık Teminatı AYDER tarafından karşılanır. Hırsızlık teminatının geçerli olabilmesi için aracın anahtarını üzerinde bırakmamak, kapıları kilitli tutmak gibi tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir. Aksi koşullarda hırsızlığa ilişkin giderleri karşılamak kiracıya aittir.
 2. b) Aracın çalınması durumunda aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi kiracının sorumluluğundadır:

-En kısa sürede aracın bulunduğu bölgeden sorumlu polis karakolu ya da jandarmaya başvurulması, oradan alınacak rapor ile hırsızlığın belgelendirilmesi,     

-En kısa sürede AYDER’in  Destek Hattı’na haber verilmesi,

-Aracın yedek ve orjinal anahtarları ile ruhsatının AYDER’e teslim edilmesi.

 

            

2.7. KİRACI kiralama süresinin sona erdiğinin belirtildiği gün ve saatte aracı AYDER’in teslim yeri olarak bildirdiği adrese teslim aldığı gibi hasarsız, sağlam ve çalışır durumda, yedek lastiği, avadanlıkları ve araca ait tüm belgeleri ile birlikte iade ve teslim etmekle yükümlüdür.  Kira süresi biten ancak hasarlı ve/veya eksik donanımlı bulunan araç olarak AYDER tarafından teslim alınsa dahi tamir / eksikliğin giderilmesi için geçen sürenin kira bedeli ve tamirat / eksik giderme bedeli KİRACI’dan tahsil edilir.

 

2.7. AYDER hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. Kiracı, AYDER’I bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zararlardan ibra eder.

 

2.8. Kiracı kiralama süresini uzatmak istiyor ise AYDER’e müracaat ederek, AYDER’in yazılı onayını almak zorundadır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda kiracının aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı aracı teslim etmesi gereken sürede teslim etmez ise her gecikilen saat için günlük kira ücretinin 1/3’ü gecikme 3 saati aştığı takdirde ise günlük kira bedeli kira ücreti olarak kiracı tarafından ödeneceği gibi, izinsiz uzatma nedeniyle her gün için günlük kira bedelinin iki katı tutarında araç iade etmeme tazminatı da kiracı tarafından AYDER’e ödenecektir.

2.9. AYDER herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemek zorunda kalmaksızın dilediği zaman sözleşmeyi fesih edebileceği gibi sözleşme süresini uzatmaktan da kaçınabilir.

2.9. Ödeme; Kiracı AYDER tarafından uygulanan fiyat tarifesindeki kiralama bedeli ile kilometre aşım bedelini, onay verdiği seçenek maddelerin bedelini ve kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ödemeyi kabul eder.   Kiralama başlangıcında kiracının araç kiralama bedeli kendisinden kredi kartı ile ve nakden tahsil edilecektir. Ayrıca kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiracı blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının vb. kiralamaya ilişkin bedellerinin tahsil edilmesine muvafakat ettiğini, hiçbir şekilde bunlara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Hasar, trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde her bir işlem için 40,00 TL +KDV hizmet bedeli alınacağını kabul eder. Sözleşme sözleşmenin düzenlenmesi sırasında AYDER tarafından uygulanan tarifeye göre sözleşme bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Bir günlük kira 24 saat, aylık kira 30 gün üzerinden hesap edilir.

MADDE 3- VERİ İŞLEME İZNİ

Kiracı, iş bu sözleşme ile AYDER ile paylaştığı iletişim bilgileri, kişisel verileri ve diğer tüm bilgilerini kanunlara uygun biçimde AYDER  tarafından yasal yükümlülükler veya her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün hizmet tanıtımları, reklam pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyet uygulamaları, satış, pazarlama, müşteri işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaların yapılması amacıyla ile süresiz olarak kaydedilmesine, arşivlerde muhafaza edilmesine, gerekli görülen hallerde kullanılmasına, güncellenmesine, paylaşılması, transferi ve sair suretlerle işlenmesine onay vermiştir. Kiracı AYDER tarafından yasal mevzuata uygun olarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, rekalam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla müşteri bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, whatsapp üzerinden mesaj veya arama, otomatik arama, telefon, e-posta/mail ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletile gönderilmesini kabul etmiş ve izin vermiştir.   

MADDE 4- DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların hallinde AYDER ticari defter ve kayıtları HMK 193. Maddesi gereğince taraflarca münhasır delil olarak kabul edilmiş olup, başka delil ileri sürülemez.

MADDE 5- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri taraflarca yetkili kılınmıştır.

 

5 Maddeden oluşan iş bu sözleşme taraflarca okunmuş anlaşılmış, her bir maddesi ayrı ayrı müzakere edilerek kendi özgür iradeleri ile akt ve imza altına alınmıştır.

© 1988 - 2023 Ayder Rent A Car Tüm Hakları Saklıdır.